Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
doucement
Jump to user comments
phó từ
 • nhẹ nhàng, dịu dàng
  • Caresser doucement le chat
   vuốt ve nhẹ nhàng con mèo
 • êm ái, êm đềm
  • Chanter doucement
   hát êm đềm
 • thong thả, dần dần
  • Avancer doucement
   tiến lên dần dần
 • lặng lẽ
  • Marcher doucement
   đi lặng lẽ
 • hơi hơi, nhè nhẹ
  • Gronder doucement
   mắng nhè nhẹ
 • bình tĩnh, không nôn nóng
  • Juger doucement
   nhận định bình tĩnh
 • (nghĩa xấu) ngấm ngầm
  • Comploter doucement contre quelqu'un
   âm mưu ngấm ngầm chống ai
 • xoàng, kém
  • Les affaires vont doucement
   công việc tiến hành kém
Related search result for "doucement"
Comments and discussion on the word "doucement"