Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Giản nước Tề - 3 phen đề thí vua
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thông chí: Thôi Trữ là đại phu nước Tề thời Xuân Thu, có vợ là nàng Đường Khương tuyệt đẹp. Tề Trang công thường hay lén lút đi lại với nàng. Thôi Trữ ghét Tề Trang công dâm loạn bèn thừa cơ giết hắn, lập Cảnh Công lên làm vua rồi tự mình làm tướng quốc. Thôi Trữ truyền cho quan Thái sử Bá chép là Tề Trang Công bị bệnh sốt rét mà chết. Thái sử Bá chép rằng: "Ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ, Thôi trữ giết vua là Quang (tên Tề Trang Công)." Thôi trữ nổi giận giết Thái Sử Bá. Thái Sử Bá có 3 người em là Trọng, Thúc, Quý. Trọng thay anh làm Thái Sử. Cứ chép như cũ. Thôi Trữ lại giết đi. Đến lượt Thúc cũng vậy. Đến lượt Quý cũng vẫn chép đúng như vậy. Thôi Trữ cầm lấy cái thẻ mà bảo Quý rằng: "3 anh mày đều chết cả, nay nếu mày chịu chép khác đi thì ta sẽ tha chết cho" Quý nói: "Chép đúng sự thật là chức phận người làm sử. Nếu làm trái chức phận mà sống thì thà chết còn hơn." Thôi Trữ thở dài, ném cái thẻ đưa trả Quý. Nam sử thị nghe biết chuyện nói: "Anh em quan Thái sử đều chết cả, sợ bỏ mất cái việc ngày ất Hợi mới rồi, nay ta đem thẻ này đến để chép.". Nhưng khi đến nơi thấy Quý đã chép rồi mới ra về
Related search result for "Giản nước Tề - 3 phen đề thí vua"
Comments and discussion on the word "Giản nước Tề - 3 phen đề thí vua"