Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Khe Tào múc nước
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đời Lương, có vị cao tăng là Trí Dược từ nước Thiên Trúc sang Ttung Quốc, thuyền đến cửa khe Tào Khê ở Triều Châu, thoáng thấy mùi thơm, múc nước lên nếm rồi bảo: "Thượng lưu dòng nước này có chỗ thắng địa", bèn mở núi làm chùa gọi là Bảo Lâm
Related search result for "Khe Tào múc nước"
Comments and discussion on the word "Khe Tào múc nước"