Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Kim
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên một triều đại chiếm cứ miền đông Bắc Trung Hoa, tồn tại từ 1115 - 1234, đã từng tiêu diệt nước Liêu, đánh Tống. Sau bị Mông Cổ diệt
Comments and discussion on the word "Kim"