Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
maîtrise
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự làm chủ
  • Maîtrise de l'air
   sự làm chủ vùng trời
 • sự tự chủ, sự kềm chế
  • Maîtrise de ses passions
   sự kềm chế dục vọng của mình
 • trường dạy hát thờ, đội hát thờ (trong nhà thờ)
 • nhóm đốc công, nhóm trường kíp
 • chức giáo viên, chức thầy giáo
  • Maîtrise de conférences
   chức phó giáo sư đại học
 • (nghĩa bóng) tài khéo bậc thầy
 • bằng cao học
  • Maîtrise de lettres
   bằng cao học văn chương
Related words
Related search result for "maîtrise"
Comments and discussion on the word "maîtrise"