Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
maîtresse
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • bà chủ
  • bà giáo, cô giáo
  • nhân tình
Related search result for "maîtresse"
Comments and discussion on the word "maîtresse"