Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngòi viết Đỗng Hồ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói việc làm chính trực
  • Đỗng Hồ là sử quan nước Tấn đời Xuân Thu
  • Tả Truyện: Tấn Linh Công lập mưu giết quan đại thần là Triệu Thuẫn, mới bày tiệc rượu ở trong cung, mời Triệu Thuẫn vào dự rồi phục sẵn quân giáp sĩ giết đi. Viên Xa Hữu (Võ sĩ mang binh khí ngồi trên xe hộ vệ ở bên phải) của Triệu Thuẫn là Đề Di Minh biết việc đó, bèn đi theo hộ vệ Triệu Thuẫn. Khi rượu uống được 1 tuần, Di Minh bèn tiến lên điện, nói to rằng: "Bề tôi hầu rượu vua, theo lễ không được uống quá 3 chén..." Nói xong liền vực Triệu Thuẫn xuống điện chạy trốn thoát ra ngoài, giữa đường gặp Triệu Xuyên hỏi chuyện đầu đuôi rồi bảo Triệu Thuẫn chớ sang nước khác vội, hãy đợi trong mấy ngày nữa sẽ rõ tin tức. Triệu Xuyên về kinh thành, nghe biết Tấn Linh Công chơi ở Đào Viên mới giả cách vào yết kiến rồi giết Tấn Linh Công, sau đó cho người đón Triệu Thuẫn về triều cùng các quan lập vua mới. Triệu Thuẫn vẫn làm tướng quốc, vẫn lấy việc giết vua ở Đào Viên làm áy náy, mới đến sử quán đòi lấy bản chép của quan Thái sử là Đỗng Hồ xem. Đỗng Hồ chép việc ở Đào Viên như sau: "Ngày 27 tháng 9 năm ất Sửu, Triệu thuẫn giết vua Linh Công ở Đào viên." Triệu Thuẫn nói điều đó không đúng. Thái sử Đỗng Hồ nói: "Ngài làm tướng quốc, trốn đi chưa khỏi địa giới nước nhà mà đã có việc giết vua, khi về lại không trị tội quân giặc thế thì không phải tự ngài thì còn ai ?" Khổng Tử khen: "Đỗng Hồ cổ chi lương sử giả, thư pháp bất ẩn." nghĩa là Đỗng Hồ là quan Thái sử tốt thời cổ, chép việc không có giấu giếm
Related search result for "Ngòi viết Đỗng Hồ"
Comments and discussion on the word "Ngòi viết Đỗng Hồ"