Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sông ngòi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Sông nói chung: sông ngòi chi chít Nước ta có nhiều sông ngòi.
Related search result for "sông ngòi"
Comments and discussion on the word "sông ngòi"