Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
Tôn Thất Thuyết
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1835 - Xuân Long, Huế, Thừa Thiên - 1913) Đại thần triều Nguyễn, người đứng đầu phe chủ chiến chống Pháp. 1881, làm Thượng thư bộ Binh, 1883 làm Phụ chính đại thần. Khi vua Kiến Phúc mất, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên thay. 7-1885 Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở và phát động phong trào Cần Vương kháng Pháp cứu nước. Sau đó lại đưa Hàm Nghi ra miền Hương Khê (Hà Tĩnh). 12-1885 Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện nhưng việc không thành, chết tại đó
Related search result for "Tôn Thất Thuyết"
Comments and discussion on the word "Tôn Thất Thuyết"