Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Xuân Soạn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1849 - Thọ Hạc, Đông Sơn, Thanh Hoá - 1923) Một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương. Trải qua các chức lãnh binh, đề đốc. Khi kinh thành Huế bị thất thủ, Trần Xuân Soạn cùng Tôn Thất Thuyết hộ giá vua Hàm Nghi ra Sơn Phòng (Quảng Trị), cùng Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân lãnh đạo kháng Pháp tại Thanh Hoá. Khởi nghĩa Ba Đình thất bại, ông cùng Tôn Thất Thuyết sang Long Châu (Trung Quốc) cầu viện và mất tại đó
Related search result for "Trần Xuân Soạn"
Comments and discussion on the word "Trần Xuân Soạn"