Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thanh nang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Túi xanh, chỉ sách nói về các phép chữa bệnh
  • Hậu Hán thư: Hoa Đà là thầy thuốc nổi tiếng thời Hậu Hán bị Tào Tháo hạ ngục. Lúc sắp chết nhân cảm cái ơn người cai ngục thường đem cho rượu và thức ăn nên Hoa Đà đã biếu ông ta cái Thanh nang đựng các phép chữa bệnh chưa hề truyền cho ai. Thanh Nang này sau bị vợ người cai ngục đốt mất vì nghĩ rằng dầu cho ông ta học được thần thuật chăng nữa thì rốt cục cũng phải bỏ mạng trong ngục như Hoa Đà, do đó các phép chữa bệnh nói trong Thanh Nang bị thất truyền
Related search result for "Thanh nang"
Comments and discussion on the word "Thanh nang"