Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Minh Tông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Trần Mạnh; - Tức Mặc, Thiên Trường - nay thuộc Nam Hà -) Vua thứ triều đại nhà Trần. ông làm vua suốt 15 năm, rồi nhường ngôi, và làm thái thượng hoàng. Thời Trần Minh Tông trị vì là thời gian cực thịnh cuối cùng của vương triều Trần. Về thơ văn Trần Minh Tông có Minh Tông thi tập, và một số thơ chép rải rác trong các sách Đại Việt sử ký toàn thư, Việt âm thi tập, Nam ông mộng lục v.v.
Related search result for "Trần Minh Tông"
Comments and discussion on the word "Trần Minh Tông"