Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
Trốc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (sông) Dài 84km, diện tích lưu vực 2390km2. Bắt nguồn từ vùng núi Co Rong, cao 1350m chảy theo hướng tây bắc-đông nam đổ vào sông Giang tại Vạn Phu cách cửa Gianh 6km
Related search result for "Trốc"
Comments and discussion on the word "Trốc"