Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aérien
Jump to user comments
tính từ
 • ở trên không trung, ở trên trời
  • Phénomène aérien
   hiện tượng trên không trung
  • Photographie aérienne
   ảnh chụp từ trên không, không ảnh
 • (thực vật học) khí sinh
  • Racines aériennes
   rễ khí sinh
 • (thuộc) hàng không
  • Ligne aérienne
   đường hàng không
  • Transport aérien
   sự vận tải bằng đường hàng không, sự không vận
  • Ravitaillement des populations sinistrées par pont aérien
   sự tiếp tế cho dân hoạn nạn bằng cầu không vận
  • Catastrophe aérienne
   thảm họa hàng không
 • (thuộc) không quân
  • Combat aérien
   không chiến
  • Forces aériennes
   không lực
  • Base aérienne
   căn cứ không quân
 • mỏng nhẹ
  • Tissu aérien
   vải mỏng nhẹ
 • nhẹ nhàng
  • Démarche aérienne
   dáng đi nhẹ nhàng
 • (sinh vật học, từ cũ nghĩa cũ) như aérifère
  • peuple aérien
   (văn học) loài chim
danh từ giống đực
 • (rađiô) anten
Related search result for "aérien"
Comments and discussion on the word "aérien"