Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
abranchiate
/ə'bræɳkiəl/ Cách viết khác : (abranchiate) /ə'bræɳkiit/
Jump to user comments
tính từ
  • (động vật học) không mang
Related words
Comments and discussion on the word "abranchiate"