Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
absorbing
/əb'sɔ:biɳ/
Jump to user comments
tính từ
 • hấp dẫn, làm say mê, làm say sưa
  • an absorbing story
   câu chuyện hấp dẫn
  • to tell the story in an absorbing way
   kể chuyện một cách hấp dẫn
Related words
Related search result for "absorbing"
Comments and discussion on the word "absorbing"