Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
activité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • hoạt động; sự hoạt động
  • Sphère d'activité
   phạm vi hoạt động
  • Volcan en activité
   núi lửa đang hoạt động
  • Les activités industrielles/commerciales
   các hoạt động kỹ nghệ/thương mại
  • Activité extravéhiculaire
   hoạt động ngoài tàu vũ trụ
  • Activité volcanique
   hoạt động núi lửa
 • sự hoạt bát
  • Activité d'un chef
   sự hoạt bát của một vị thủ trưởng
 • (vật lý học, hóa học) hoạt tính
  • Activité optique
   hoạt tính quang học
  • Activité biologique
   hoạt tính sinh học
  • Activité catalytique
   hoạt tính xúc tác
  • Activité diastatique
   hoạt tính lên men
  • Activité inductrice
   tác dụng cảm ứng
 • sự tại chức, sự tại ngũ
  • Fonctionnaire en activité(opposé à "en retraite")
   viên chức tại chức (trái với "về hưu")
  • Officier en activité
   sĩ quan tại ngũ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tác dụng
  • L'activité d'un acide
   tác dụng của một axit
Related words
Related search result for "activité"
Comments and discussion on the word "activité"