Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
adapter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tra vào, lắp vào
  • Adapter un robinet à une fontaine
   lắp vòi vào máy nước
  • Adapter des roulettes aux pieds d'une table
   lắp bánh xe nhỏ vào chân bàn
 • làm cho hợp với, làm cho thích hợp
  • Adapter ses dépenses à sa situation
   làm cho việc chi tiêu thích hợp với hoàn cảnh của mình
 • (văn học) sân khấu cải biên
  • Adapter un roman pour le théâtre/le cinéma
   cải biên (chuyển thể) một tiểu thuyết sang kịch nghệ/điện ảnh
Related words
Related search result for "adapter"
Comments and discussion on the word "adapter"