Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
aglow
/ə'glou/
Jump to user comments
tính từ & phó từ
  • đỏ rực, cháy đỏ, sáng chói, ngời sáng
  • (nghĩa bóng) ngời lên, rạng rỡ
    • face aglow with delight
      mặt hớn hở rạng rỡ
Related words
Related search result for "aglow"
Comments and discussion on the word "aglow"