Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
allotment
/ə'lɔtmənt/
Jump to user comments
danh từ
  • sự phân công, sự giao việc (phần việc); sự định dùng (một số tiền vào việc gì)
  • sự chia phần, sự phân phối; sự định phần
  • phần được chia, phần được phân phối
  • mảnh đất được phân phối để cày cấy
  • (quân sự) sự phiên chế
  • (quân sự) sự chuyển (một phần lương) cho gia đình
Comments and discussion on the word "allotment"