Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
parcel
/'pɑ:sl/
Jump to user comments
danh từ
 • gói; bưu kiện ((cũng) postal parcel)
 • (thương nghiệp) chuyển hàng (số hàng trong một lần giao dịch)
 • mảnh đất, miếng đất
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phần
  • part and parcel
   bộ phận khắng khít (của một vật)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lũ, bọn, bầy
  • a parcel of fools
   một lũ ngốc
ngoại động từ
 • chia thành từng phần ((thường) to parcel out)
 • (hàng hải) che (đường xảm tàu) bằng dải vải bạt có nhựa đường; bọc (dây châo...) bằng dải vải bạt có nhựa đường
phó từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phần nào
  • parcel gilt
   mạ vàng một phần
  • a parcel gilt cup
   cái cốc mạ vàng bên trong
  • parcel blind
   nửa mù, mù dở
Related search result for "parcel"
Comments and discussion on the word "parcel"