Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
ambush
/'æmbuʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc phục kích, cuộc mai phục
 • quân phục kích, quân mai phục
 • nơi phục kích, nơi mai phục
 • sự nằm rình, sự nằm chờ
  • to fall into an ambush
   rơi vào một trận địa phục kích
  • to lay (make) an ambush
   bố trí một cuộc phục kích
  • to lie (hide) in ambush for
   phục kích, mai phục, nằm phục kích
động từ
 • phục kích, chận đánh, mai phục, bố trí quân phục kích
 • nằm rình, nằm chờ
Related search result for "ambush"
Comments and discussion on the word "ambush"