Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
angulaire
Jump to user comments
tính từ
 • xem angle I
  • Une figure angulaire
   một hình có góc
  • Accélération angulaire
   (vật lý học) gia tốc góc
  • Distance angulaire
   giác cự
  • pierre angulaire
   (kiến trúc) đá góc móng
  • Pierre angulaire de la société
   nền tảng của xã hội
Related search result for "angulaire"
Comments and discussion on the word "angulaire"