Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
artillery
/ɑ:'tiləri/
Jump to user comments
danh từ
  • (quân sự) pháo
    • heavy artillery
      trọng pháo
  • pháo binh
  • khoa nghiên cứu việc sử dụng pháo
Related words
Related search result for "artillery"
Comments and discussion on the word "artillery"