Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aussitôt
Jump to user comments
phó từ
 • ngay, ngay lúc ấy
  • Il est venu et il est reparti aussitôt
   nó đến và lại đi ngay
  • Aussitôt après votre retour
   ngay sau khi anh trở về
 • vừa, vừa mới
  • Aussitôt arrivé, il se coucha
   vừa mới đến nó đã đi nằm
  • aussitôt dit, aussitôt fait
   miệng nói tay làm, nói là làm ngay
  • aussitôt que
   ngay khi, ngay lúc; vừa (mới)
  • Aussi tôt
Related search result for "aussitôt"
Comments and discussion on the word "aussitôt"