Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bénit
Jump to user comments
tính từ
 • được ban phép lành
  • pain bénit
   bánh thánh
  • donneur d'eau bénite
   người thơn thớt thân tình
  • eau bénite
   nước thánh
Related search result for "bénit"
Comments and discussion on the word "bénit"