Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bishop
/'biʃəp/ Cách viết khác : (exarch) /'eksɑ:k/
Jump to user comments
danh từ
  • giám mục
  • (đánh cờ) quân "giám mục"
  • rượu hâm pha hương liệu
Related search result for "bishop"
Comments and discussion on the word "bishop"