Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
blustery
Jump to user comments
Adjective
  • độc đoán, hống hách, áp bức; có khuynh hướng hăm dọa
  • (gió) thổi ào ào, (sóng) đập ầm ầm
Related words
Related search result for "blustery"
Comments and discussion on the word "blustery"