Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blister
/'blistə/
Jump to user comments
danh từ
 • vết bỏng giộp; chỗ giộp da; chỗ phồng da
  • to raise blisters
   làm giộp da
 • chỗ bị phồng lên, chỗ bị giộp lên (sơn); chỗ rỗ (thuỷ tinh, kim loại)
 • (y học) thuốc làm giộp da, cao làm giộp da
động từ
 • làm giộp lên, làm phồng da lên; giộp lên; nổi phồng lên
 • (thông tục) đánh giập mông đít
 • (thông tục) quấy rầy, làm phiền (ai)
Related words
Related search result for "blister"
Comments and discussion on the word "blister"