Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bluster
/'blʌstə/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng ầm ầm, tiếng ào ào (gió, sóng)
 • sự hăm doạ ầm ỹ; tiếng quát tháo
 • sự khoe khoang khoác lác ầm ĩ
nội động từ
 • thổi ào ào, đập ầm ầm (gió, sóng)
 • hăm doạ ầm ỹ; quát tháo
  • to bluster at somebody
   hăm doạ ai ầm ỹ
 • khoe khoang khoác lác ầm ĩ
ngoại động từ
 • (+ out, forth) quát tháo
IDIOMS
 • to bluster oneself into anger
  • nổi giận
Related search result for "bluster"
Comments and discussion on the word "bluster"