Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
canh khuya
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. (cũ; vch.). Canh đã về khuya; đêm khuya. Thao thức canh khuya.
Related search result for "canh khuya"
Comments and discussion on the word "canh khuya"