Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
carcass
/'kɑ:kəs/ Cách viết khác : (carcass) /'kɑ:kəs/
Jump to user comments
danh từ
 • xác súc vật; uồm thây
 • xác (nhà, tàu... bị cháy, bị đổ nát hư hỏng)
 • thân súc vật đã chặt đầu moi ruột (để đem pha)
 • puốm thân xác
  • to save one's carcase
   giữ được cái thần xác; cứu được cái mạng mình
  • to feed one's carcase
   nuôi cái thân xác
 • khung, sườn (nhà tàu...)
 • (quân sự) đạn phóng lửa
IDIOMS
 • carcass meat
  • thịt tươi, thịt sống (đối lại với thịt ướp, thịt hộp)
Related search result for "carcass"
Comments and discussion on the word "carcass"