Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
certainly
/'sə:tnli/
Jump to user comments
phó từ
 • chắc, nhất định
  • a well conducted people's war will certainly be successful
   một cuộc chiến tranh nhân dân có sự lãnh đạo đúng đắn nhất định sẽ thắng
 • hẳn thế, hẳn đi, hẳn là thế, tất nhiên, dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời)
  • may I visit him? - yes, certainly
   tôi có thể đến thăm ông ta được không? tất nhiên là được
Related search result for "certainly"
Comments and discussion on the word "certainly"