Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sure
/ʃuə/
Jump to user comments
tính từ
 • chắc, chắc chắn
  • you may be sure of his honesty
   anh có thể chắc chắn rằng nó chân thật
  • I'm sure I didn't mean to hurt your feelings
   tôi thề là không có ý xúc phạm đến anh
 • chắc chắn, có thể tin cậy được; cẩn thận
  • to send something by a sure hand
   nhờ một người cẩn thận chuyển hộ cái gì
  • to put something in a sure place
   để cái gì vào nơi chắc chắn
  • a sure shot
   tay súng rất chắc, nhà thiện xạ
 • thật, xác thật
  • to be sure she is not pretty
   thật ra mà nói, cô ta không xinh
  • so it is, to be sure!
   đấy, thật là như thế!
IDIOMS
 • to make sure
  • chắc chắn
  • nắm chắc, làm cho chắc chắn
 • show and sure
  • chậm mà chắc
phó từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chắc chắn
  • it sure was cold
   chắc chắn là rét
 • (từ cổ,nghĩa cổ) tôi thừa nhận
  • 'tis pleasant, sure, to see one's name in print
   tôi thừa nhận là thấy tên mình trên báo thì ai cũng thích
IDIOMS
 • as sure as eggs is eggs
 • as sure as a gun
  • chắc như đinh đóng cột, chắc như hai với hai là bốn
 • for sure
  • chắc chắn
 • sure enough
  • (thông tục) chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa
Related search result for "sure"
Comments and discussion on the word "sure"