Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
chúi mũi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • như chúi đầu
  • (hàng hải) piquer de l'avant
    • Thuyền chúi mũi
      jonque qui pique de l'avant
Related search result for "chúi mũi"
Comments and discussion on the word "chúi mũi"