Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
avant
Jump to user comments
giới từ
 • trước
  • Avant le départ
   trước khi đi
  • Avant Jésus-Christ
   trước công nguyên
  • Il est arrivé avant moi
   nó đến trước tôi
  • avant de
   trước khi
  • Avant de parler
   trước khi nói
  • Réfléchissez bien avant de vous décider
   hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định
  • Prendre un médicament avant de manger
   uống thuốc trước khi ăn
  • avant que
   trước khi
  • Avant qu'il revienne
   trước khi nó trở về
  • avant tout
   trước hết
  • La santé passe avant tout
   sức khoẻ là trên hết
  • mettre la charrue avant les boeufs
   đặt cái cày trước con bò, làm chuyện ngược đời
phó từ
 • trước
  • Il est parti avant
   nó đã đi trước
  • Quelques jours avant
   vài ngày trước đó
 • sâu vào
  • Creuser plus avant
   đào sâu hơn vào
 • muộn
  • Fort avant dans la nuit
   rất muộn về đêm (đêm đã khuya)
  • en avant
   lên trước, ra trước
  • En avant, marche!
   đằng trước, bước!
  • Se pencher en avant
   chúi về phiá trước
  • Regarder en avant
   nhìn về phía trước, nhìn về tương lai
  • en avant de
   trước (về vị trí trong không gian)
  • Avent
danh từ giống đực
 • phần trước, mũi
  • L'avant d'une voiture
   phần trước xe
 • (thể dục thể thao) tiền đạo (bóng đá)
  • La ligne des avants
   hàng tiền đạo
 • (quân sự) tiền tuyến
 • aller de l'avant+ thẳng tiến, mạnh tiến
tính từ (không đổi)
 • trước
  • Les roues avant
   các bánh trước
Related words
Related search result for "avant"
Comments and discussion on the word "avant"