Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chấm dứt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Làm cho ngừng hẳn lại; kết thúc. Chấm dứt cuộc cãi cọ.
Related search result for "chấm dứt"
Comments and discussion on the word "chấm dứt"