Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chững chạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Đường hoàng oai vệ: dáng điệu chững chạc ăn mặc chững chạc nói năng chững chạc.
Related search result for "chững chạc"
Comments and discussion on the word "chững chạc"