Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chuồng trại
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Chỗ nhốt các giống vật: Chuồng trại trong vườn bách thú.
Related search result for "chuồng trại"
Comments and discussion on the word "chuồng trại"