Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
coddle
/'kɔdl/
Jump to user comments
danh từ
 • người nâng niu, người chiều chuộng (kẻ khác)
 • người nũng nịu, người nhõng nhẽo
 • người lười chảy thây ra
ngoại động từ
 • nâng niu, chiều chuộng
 • ((thường) + up) bồi dưỡng (sau khi ốm...)
 • tần, hầm (thức ăn)
IDIOMS
 • to coddle oneself
  • nũng nịu, nhõng nhẽo
  • lười chảy thây ra
Comments and discussion on the word "coddle"