Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
baby
/'beibi/
Jump to user comments
danh từ
 • đứa bé mới sinh; trẻ thơ
 • người tính trẻ con
 • (định ngữ) nhỏ; xinh xinh
  • a baby car
   chiếc ôtô nhỏ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người yêu; con gái
IDIOMS
 • to carry (hold) the baby
  • phải gánh một trách nhiệm không thích thú gì
 • to give somebody a baby to hold
  • bó chân bó tay ai
  • bắt ai phải gánh một trách nhiệm không thích thú gì
 • to play the baby
  • nghịch cái kiểu trẻ con; làm ra vẻ trẻ con
 • to plead the baby act
  • trốn trách nhiệm lấy cớ là không có kinh nghiệm
 • to smell of the baby
  • có vẻ trẻ con; có tính trẻ con
 • sugar baby
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người yêu
Related search result for "baby"
Comments and discussion on the word "baby"