Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spoil
/spɔil/
Jump to user comments
danh từ
 • (số nhiều) chiến lợi phẩm
 • lợi lộc, quyền lợi (sau khi chiến thắng)
 • (đùa cợt) bổng lộc, lương lậu
 • (đánh bài) sự hoà
 • đất đá đào lên, đất bùn nạo vét lên
ngoại động từ spoiled, spoilt
 • cướp phá, tước đoạt, cướp đoạt
 • làm hư, làm hỏng, làm hại
  • the performance was spoilt by the rain
   mưa làm hỏng cả cuộc biểu diễn
  • the news spoilt his dinner
   tin đó làm cho anh ta ăn cơm mất ngon
 • làm hư (một đứa trẻ)
  • a spoilt child
   một đứa trẻ hư (vì nuông chiều)
 • (từ lóng) chặt chân tay (ai); giết, khử
nội động từ
 • thối, ươn (quả, cá...)
  • these fruit will not spoil with keeping
   những quả này để lâu không thối
 • mất hay, mất thú (câu chuyện đùa)
 • (chỉ động tính từ hiện tại) hăm hở, hậm hực muốn
  • to be spoiling for a fight
   hậm hực muốn đánh nhau
IDIOMS
 • spare the rod and spoil the child
  • (xem) rod
Related search result for "spoil"
Comments and discussion on the word "spoil"