Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
collision
/kə'liʤn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đụng, sự va
  • the two cars had a slight collision
   hai chiếc ô tô va nhẹ vào nhau
 • sự va chạm, sự xung đột
  • to came into collision with
   va chạm với, xung đột với
Related search result for "collision"
Comments and discussion on the word "collision"