Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
commitment
Jump to user comments
danh từ
  • (như) committal
  • trát bắt giam
  • sự phạm (tội...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đưa (quân) đi đánh
  • cam kết
Related search result for "commitment"
Comments and discussion on the word "commitment"