Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
competent
/'kɔmpitənt/
Jump to user comments
tính từ
 • có đủ khả năng, có đủ trình độ, thạo giỏi
  • is he competent for that sort of work?
   hắn ta có đủ khả năng làm công việc đó không?
 • (pháp lý) có thẩm quyền
  • this shall be put before the competent court
   việc đó sẽ được đưa ra trước toà án có thẩm quyền giải quyết
 • có thể cho phép được, tuỳ ý
  • it was competent to him to refuse
   tuỳ ý nó muốn từ chối cũng được
Related words
Related search result for "competent"
Comments and discussion on the word "competent"