Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
incompetent
/in'kɔmpitənt/
Jump to user comments
tính từ
 • thiếu khả năng, thiếu trình độ kém cỏi, bất tài
  • to be incompetent to do something
   không đủ khả năng làm việc gì
 • (pháp lý) không đủ thẩm quyền; không có thẩm quyền; không có giá trị pháp lý
  • incompetent evidence
   chứng cớ không có giá trị pháp lý
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người không đủ khả năng, người không đủ trình độ, người kém cỏi, người bất tài
 • (pháp lý) người không có đủ thẩm quyền
Comments and discussion on the word "incompetent"