Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
condamner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • kết án, xử phạt
 • chỉ trích, lên án
  • Condamner une opinion
   chỉ trích một ý kiến
  • Condamner un régime
   lên án một chế độ
 • cho là không thể chữa được nữa
 • buộc phải
  • Condamner au silence
   buộc phải im lặng
 • cấm
  • La loi condamne la bigamie
   luật cấm chế độ hai vợ
 • bít lại không dùng nữa
  • Condamner une porte
   bít cửa lại
  • condamner sa porte
   đóng cửa tạ khách
Related search result for "condamner"
Comments and discussion on the word "condamner"