Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
confirmation
/,kɔnfə'meiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xác nhận; sự chứng thực
  • the confirmation of a report
   sự xác nhận một bản báo cáo
 • sự thừa nhận, sự phê chuẩn
  • the confirmation of a treaty
   sự phê chuẩn một hiệp ước
 • sự làm vững chắc, sự củng cố
 • sự làm cho nhiễm sâu thêm (một thói quen...)
 • (tôn giáo) lễ kiên tín
Related words
Related search result for "confirmation"
Comments and discussion on the word "confirmation"