Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
check
/tʃek/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) cheque
danh từ
 • sự cản trở, sự ngăn cản; sự kìm hãm; sự hạn chế; sự chặn lại; người chống cự, người ngăn cản, vật cản
  • to put a check on something
   cản trở việc gì; kìm hãm việc gì; hạn chế việc gì
  • to keep a check on; to keep in check
   hạn chế; kìm hãm
  • to hold someone in check
   cản ai tiến lên, chặn đứng lại
 • (săn bắn) sự mất vết, sự mất hơi
  • to come to a check
   mất vết, mất hơi
 • sự dừng lại, sự ngừng lại
 • (quân sự) sự thua nhẹ
  • to meet with a check
   bị thua nhẹ
 • sự kiểm tra, sự kiểm soát, sự kiểm lại; dấu ghi đã kiểm tra (đã kiểm soát)
 • hoá đơn, giấy ghi tiền (khách hàng phải trả ở khách sạn)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (đánh bài) thẻ
 • kiểu kẻ ô vuông, kiểu ca rô; vải kẻ ô vuông, vải ca rô
 • (đánh cờ) sự chiếu tướng
  • check!
   chiếu tướng!
IDIOMS
 • to pass in (cash, hand in) one's check
  • chết
ngoại động từ
 • cản, cản trở; chăn, ngăn chặn; kìm, kiềm chế, nén, dằn (lòng)
  • he couldn't check his anger
   hắn không kìm được tức giận
  • we must check the bloody hand of imperialism
   chúng ta phải chặn bàn tay đẫm máu của chủ nghĩa đế quốc
 • kiểm tra, kiểm soát; kiểm lại; đánh dấu đã kiểm soát
  • please, check these figures
   làm ơn soát lại những con số này
 • quở trách, trách mắng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi, ký gửi
  • have you checked all you luggage?
   anh đã gửi hết hành lý chưa?
 • (đánh cờ) chiếu (tướng)
nội động từ
 • ngập ngừng, do dự
 • dừng lại, đứng lại (chó săn; vì lạc vết, hoặc để đánh hơi)
IDIOMS
 • to check in
  • ghi tên khi đến
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghi tên lấy phòng ở khách sạn
 • to check out
  • ghi tên khi ra về (sau ngày làm việc)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trả buồng khách sạn
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chết ngoẻo
 • to check up
  • kiểm tra, soát lại; chữa (bài)
Related search result for "check"
Comments and discussion on the word "check"