Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
constituer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm thành, hợp thành
  • Ces projets constituent un système cohérent
   các dự án này hợp thành một hệ thống gắn bó chặt chẽ
 • tổ chức, lập
  • Constituer un gouvernement
   lập một chính phủ
  • Il l'a constitué son héritier
   ông ta đã lập nó làm người thừa kế
  • Cette action constitue un délit
   hành động ấy là một tội
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cử (ai, vào một chức vụ), giao cho (ai, một nhiệm vụ)
  • Constituer quelqu'un à la garde des enfants
   giao cho ai giữ trẻ
Related search result for "constituer"
Comments and discussion on the word "constituer"